Zorgsturingsmodel

Binnen zorginstellingen vormt de inrichting van het zorgsysteem de basis voor het effectief en doelmatig functioneren van de eigen organisatie. Zowel in de care als de cure bepaalt de opzet van de diverse zorgprocessen het succes van de organisatie. Vanuit vier verschillende expertisegebieden is het Zorgsturingsmodel (ZSM) ontwikkeld dat erop gericht is op een meetbare manier tot procesoptimalisatie te komen. Borging van de resultaten van het optimaliseringsproces is een must.

Continue reading “Zorgsturingsmodel”

Complexe ketens, een model voor samenwerking

‘Complexe problemen zijn per definitie niet op een klassieke wijze vooraf oplosbaar’ (Zuijderhoudt)

Voor het ontwikkelen van zorgketens zijn interventies nodig in de wijze waarop de zorg is georganiseerd. In dit artikel doen we een poging een aantal principes uit de complexiteitstheorie toe te passen op ketenvorming. Daarbij gaan we ervan uit dat ketenvorming betrekking heeft op veranderende complexiteit: de besturing van maatschappelijke organisaties is per definitie een complexe aangelegenheid.

Continue reading “Complexe ketens, een model voor samenwerking”

Mogelijkheden van nieuwe toepassingen: zorginnovatie en sociale media

Informatisering en sociale media veranderen de zorg. Hiervan gaan zowel zorgaanbieders als zorggebruikers de gevolgen merken. Maar er zijn wel randvoorwaarden nodig om tot praktische toepassingsmogelijkheden te komen. Dit artikel schetst welke dat zijn.

Continue reading “Mogelijkheden van nieuwe toepassingen: zorginnovatie en sociale media”

Bedrijfsfilosofie Virtuoos.

Virtuoos kent een bedrijfsfilosofie, waarbij gewerkt wordt vanuit een beperkt aantal basisprincipes:

  • menselijke maat in werk is bepalend
  • cliënt dient centraal te staan
  • professie dient centraal te staan
  • ICT biedt veel mogelijkheden
  • logistieke invalshoek is belangrijk voor de bedrijfsvoering
  • geld moet kloppen
  • besturing is hoogwaardig
Virtuoos werkt veel vanuit dit principe om zorg, welzijn en wonen verder vorm te geven. Vanuit onze manier van werken gaat het daarbij ondermeer om het vergroten van flexibiliteit in de wijze van werken. Management dient kennis te hebben van de huidige managementinstrumenten. Over dit thema publiceren wij regelmatig. Aan het begin van de 21e eeuw is een bepaalde manier van ondernemen gewenst. De uitwerking hiervan is echter volgens on contextgebonden: steeds weer gaan we in overleg met opdrachtgevers kijken hoe de noodzakelijke veranderingen op een ‘ontspannen’ manier vormgegeven kunnen worden.

Tijdelijke inzet, langdurig resultaat.

Virtuoos bewerkt inhoud en vorm. Door een actieve procesbegeleiding, vaak in de vorm van projectmanagement of interim-management. Altijd gericht op een langdurig en stabiel resultaat. Met veel deskundigheid op financieel gebied en human resources.

 

 

Menselijke maat.

Virtuoos is uitermate geïnspireerd door de mogelijkheden die de nieuwe technologie biedt, maar zoekt altijd naar die oplossingen die passen bij uw organisatie en situatie, bij uw medewerkers en uw klanten. Omdat wij hechten aan de menselijke maat. Ook in organisaties.

Samen beter.

Veel instellingen in de gezondheidszorg, (locale) overheid of profit-sector kennen de werkwijze van Virtuoos inmiddels. Bij Virtuoos bundelen adviseurs hun kennis en vaak jarenlange ervaring. Voor een nog beter resultaat. Deze kennis delen wij graag met onze klanten, altijd beschikbaar en toegankelijk. Een kennisnet met inspirerende mogelijkheden. En Virtuoos werkt samen met specialisten. Of het nu gaat om financieel management, human resources of logistieke vraagstukken.

Virtuoos…

…adviseert organisaties bij het oplossen van vraagstukken op het terrein van ondernemerschap, bedrijfsvoering, professionalisering, schaalvergroting en creatieve industrie. We kiezen hierbij altijd voor een resultaatgerichte benadering, en kunnen hiervoor zowel organisatieadvies, programmamanagement als interim management bieden. Wij proberen de juiste balans te vinden tussen de eisen die u uw organisatie stelt, de inrichting van uw organisatie, het werkproces en de competenties die nodig zijn om het werk uit te voeren. Een unieke benaderingswijze, waarbij creativiteit en betrokkenheid onontbeerlijk zijn met als gevolg verhoging van de bedrijfsprestaties en stabiliteit.

Harry Woldendorp

Harry Woldendorp is directeur van Virtuoos, organisatie-adviseur en interimmanager met ruime ervaring in strategisch beleid, ontwerp van organisaties en inrichting van de bedrijfsvoering. Sinds meer dan 20 jaar is hij actief als organisatieadviseur en interim manager op het gebied van strategische beleidsvoering en herinrichting van organisaties in de gezondheidszorg. Hij heeft ervaring in alle geledingen van de gezondheidszorg. Als adviseur richt hij zich vooral op vraagstukken van strategie ontwikkeling, versterking van de bedrijfsvoering, verbetering van logistieke processen (ketenzorg) en de uitwerking van de consequenties van schaalvergroting. Gesprekspartners zijn: Raden van Toezicht, Raden van Bestuur en directeuren. Zijn kwaliteiten liggen in de ontwikkeling van de modellen en concepten ten behoeve van bovenstaande en het resultaatgericht implementeren ervan.