Werken binnen de WMO

Opdracht betrof inrichting van een apart WMO bedrijf op het gebied van extramurale begeleiding en jeugd (dagbesteding, ondersteuning bij het wonen, kort verblijf, overbruggingsopvang, logeren en deeltijdopvang, training/speciaal onderwijs en begeleiding naar de reguliere arbeidsmarkt).  De gemeenten zijn daarbij op zoek naar oplossingsrichtingen die verdergaande participatie in de samenleving mogelijk maken.

Uitgangspunt zijn de (reële) mogelijkheden van cliënten. De “eigen kracht” maar dan opgevat als de relatief ‘sterke’ punten / mogelijkheden in de verschillende dimensies van het functioneren. Vervolgens zijn er de cirkels van de diverse hulpbronnen in gezin, familie en vriendenkring – uitwaaierend via de informele hulpbronnen zoals mede – bewoners, mede-cliënten, collega’s op het werk, vrijwilligers, kerken naar algemene diensten (betaald als ook vrij toegankelijke) – huisarts, bibliotheek, Gemeentelijke diensten.

Bovenstaande is in een organisatieontwerp uitgewerkt.

Aanpak Maatschappelijke Business Case (MBC)

Binnen  het programma InvoorZorg!  Is uitwerking gegeven aan een maatschappelijke business case (mBC) voor een krimpgebied. Dit gebeurde in samenwerking met Monique Spierenburg van Vilans.

Een mBC vormt het kader waarbinnen de betrokken partijen inzicht krijgen in de consequenties van beleidskeuzes . Binnen een mBC kan een gestructureerde kosten-baten afweging gemaakt  worden waarbinnen gestreefd wordt dat economisch en maatschappelijk nut bij elkaar komen.

De mBC is uitgewerkt op basis van drie criteria:

 • Meerwaarde cliënt
 • Leefbaarheid regio
 • Toekomstbestendige exploitatie

Juist in een gebied waar sprake is van specifieke perspectieven (krimp van voorzieningen; optimalisatie van het bestaande aanbod) en ingrijpende vergrijzing en ontgroening is behoefte aan toekomstbestendigheid en innovatie. Dit geldt voor meerdere gebieden in Nederland.  Het denken vanuit mBC en zorgvernieuwing heeft geleid tot een regionaal transformatie model toegepast in een krimpgebied.

Schematische afbeelding Regionaal Transformatie Model
Figuur 1 Regionaal Transformatie Model (RTM)

Vormgeving netwerkstructuur

In het kader van het programma InvoorZorg! wordt gewerkt aan een netwerkstructuur binnen de VG sector. De vormgeving is gebaseerd op:

 • Positionering als netwerkorganisatie
 • Uitwerking van een innovatieve werkmethode
 • Integrale samenwerking tussen ambulante zorg, gewoon zorg, welzijn en informele zorg
 • Reductie van ambulante zorg

Samenhangend voorzieningenniveau

In opdracht van een gemeente  is een conferentie gehouden over het realiseren van langer  zelfstandig wonen. De bijeenkomst is voorbereid door met de alle betrokken stakeholders te overleggen over de belangrijkste thema’s met betrekking tot langer zelfstandig wonen.

In het bijeenkomst is naar voren gekomen om levensloopbestendig wonen te bevorderen en wonen in combinatie met welzijn en zorg te vergroten.  Nadruk ligt daarbij op het regelen van ontmoetingspunten (servicepunten), het verbinden van corporaties en zorginstellingen, ondersteunen van mantelzorg en het versterken van de lokale structuur.

Virtuoos…

…adviseert organisaties bij het oplossen van vraagstukken op het terrein van ondernemerschap, bedrijfsvoering, professionalisering, schaalvergroting en creatieve industrie. We kiezen hierbij altijd voor een resultaatgerichte benadering, en kunnen hiervoor zowel organisatieadvies, programmamanagement als interim management bieden. Wij proberen de juiste balans te vinden tussen de eisen die u uw organisatie stelt, de inrichting van uw organisatie, het werkproces en de competenties die nodig zijn om het werk uit te voeren. Een unieke benaderingswijze, waarbij creativiteit en betrokkenheid onontbeerlijk zijn met als gevolg verhoging van de bedrijfsprestaties en stabiliteit.

Samen beter.

Veel instellingen in de gezondheidszorg, (locale) overheid of profit-sector kennen de werkwijze van Virtuoos inmiddels. Bij Virtuoos bundelen adviseurs hun kennis en vaak jarenlange ervaring. Voor een nog beter resultaat. Deze kennis delen wij graag met onze klanten, altijd beschikbaar en toegankelijk. Een kennisnet met inspirerende mogelijkheden. En Virtuoos werkt samen met specialisten. Of het nu gaat om financieel management, human resources of logistieke vraagstukken.

Bedrijfsfilosofie Virtuoos.

Virtuoos kent een bedrijfsfilosofie, waarbij gewerkt wordt vanuit een beperkt aantal basisprincipes:

 • menselijke maat in werk is bepalend
 • cliënt dient centraal te staan
 • professie dient centraal te staan
 • ICT biedt veel mogelijkheden
 • logistieke invalshoek is belangrijk voor de bedrijfsvoering
 • geld moet kloppen
 • besturing is hoogwaardig
Virtuoos werkt veel vanuit dit principe om zorg, welzijn en wonen verder vorm te geven. Vanuit onze manier van werken gaat het daarbij ondermeer om het vergroten van flexibiliteit in de wijze van werken. Management dient kennis te hebben van de huidige managementinstrumenten. Over dit thema publiceren wij regelmatig. Aan het begin van de 21e eeuw is een bepaalde manier van ondernemen gewenst. De uitwerking hiervan is echter volgens on contextgebonden: steeds weer gaan we in overleg met opdrachtgevers kijken hoe de noodzakelijke veranderingen op een ‘ontspannen’ manier vormgegeven kunnen worden.

Menselijke maat.

Virtuoos is uitermate geïnspireerd door de mogelijkheden die de nieuwe technologie biedt, maar zoekt altijd naar die oplossingen die passen bij uw organisatie en situatie, bij uw medewerkers en uw klanten. Omdat wij hechten aan de menselijke maat. Ook in organisaties.

Nieuwe profielen voor toezichthouders

Raden van toezicht staan onder druk om te professionaliseren. Onderzoek toont aan dat in toenemende
mate gebruik wordt gemaakt van openbare werving- en selectieprocedures via gespecialiseerde bureaus
wanneer er toezichthouders gezocht worden. Aanleiding om drie gerenommeerde bureaus te bevragen
over welke verschuivingen zij zien in toezichthouderland. Er blijkt behoefte aan nieuwe profielen
van kandidaat-toezichthouders.

Klik hier voor het volledige artikel.