Werken binnen de WMO

Opdracht betrof inrichting van een apart WMO bedrijf op het gebied van extramurale begeleiding en jeugd (dagbesteding, ondersteuning bij het wonen, kort verblijf, overbruggingsopvang, logeren en deeltijdopvang, training/speciaal onderwijs en begeleiding naar de reguliere arbeidsmarkt).  De gemeenten zijn daarbij op zoek naar oplossingsrichtingen die verdergaande participatie in de samenleving mogelijk maken.

Uitgangspunt zijn de (reële) mogelijkheden van cliënten. De “eigen kracht” maar dan opgevat als de relatief ‘sterke’ punten / mogelijkheden in de verschillende dimensies van het functioneren. Vervolgens zijn er de cirkels van de diverse hulpbronnen in gezin, familie en vriendenkring – uitwaaierend via de informele hulpbronnen zoals mede – bewoners, mede-cliënten, collega’s op het werk, vrijwilligers, kerken naar algemene diensten (betaald als ook vrij toegankelijke) – huisarts, bibliotheek, Gemeentelijke diensten.

Bovenstaande is in een organisatieontwerp uitgewerkt.

Aanpak Maatschappelijke Business Case (MBC)

Binnen  het programma InvoorZorg!  Is uitwerking gegeven aan een maatschappelijke business case (mBC) voor een krimpgebied. Dit gebeurde in samenwerking met Monique Spierenburg van Vilans.

Een mBC vormt het kader waarbinnen de betrokken partijen inzicht krijgen in de consequenties van beleidskeuzes . Binnen een mBC kan een gestructureerde kosten-baten afweging gemaakt  worden waarbinnen gestreefd wordt dat economisch en maatschappelijk nut bij elkaar komen.

De mBC is uitgewerkt op basis van drie criteria:

 • Meerwaarde cliënt
 • Leefbaarheid regio
 • Toekomstbestendige exploitatie

Juist in een gebied waar sprake is van specifieke perspectieven (krimp van voorzieningen; optimalisatie van het bestaande aanbod) en ingrijpende vergrijzing en ontgroening is behoefte aan toekomstbestendigheid en innovatie. Dit geldt voor meerdere gebieden in Nederland.  Het denken vanuit mBC en zorgvernieuwing heeft geleid tot een regionaal transformatie model toegepast in een krimpgebied.

Schematische afbeelding Regionaal Transformatie Model
Figuur 1 Regionaal Transformatie Model (RTM)

Vormgeving netwerkstructuur

In het kader van het programma InvoorZorg! wordt gewerkt aan een netwerkstructuur binnen de VG sector. De vormgeving is gebaseerd op:

 • Positionering als netwerkorganisatie
 • Uitwerking van een innovatieve werkmethode
 • Integrale samenwerking tussen ambulante zorg, gewoon zorg, welzijn en informele zorg
 • Reductie van ambulante zorg

Samenhangend voorzieningenniveau

In opdracht van een gemeente  is een conferentie gehouden over het realiseren van langer  zelfstandig wonen. De bijeenkomst is voorbereid door met de alle betrokken stakeholders te overleggen over de belangrijkste thema’s met betrekking tot langer zelfstandig wonen.

In het bijeenkomst is naar voren gekomen om levensloopbestendig wonen te bevorderen en wonen in combinatie met welzijn en zorg te vergroten.  Nadruk ligt daarbij op het regelen van ontmoetingspunten (servicepunten), het verbinden van corporaties en zorginstellingen, ondersteunen van mantelzorg en het versterken van de lokale structuur.

Nieuwe profielen voor toezichthouders

Raden van toezicht staan onder druk om te professionaliseren. Onderzoek toont aan dat in toenemende
mate gebruik wordt gemaakt van openbare werving- en selectieprocedures via gespecialiseerde bureaus
wanneer er toezichthouders gezocht worden. Aanleiding om drie gerenommeerde bureaus te bevragen
over welke verschuivingen zij zien in toezichthouderland. Er blijkt behoefte aan nieuwe profielen
van kandidaat-toezichthouders.

Klik hier voor het volledige artikel.Toch ZZP-ers in de zorg

Wel of geen zzp’ers in de zorg. Het vraagstuk blijft in beweging en is nog altijd niet in rustiger vaarwater
terechtgekomen. Recent werden bijvoorbeeld zelfstandigen in de terminale thuiszorg niet langer door de
Belastingdienst geaccepteerd als ondernemer. Bemiddelingsbureaus kregen al eerder hun congé. Nieuwe
initiatieven proberen alle klippen te omzeilen en toch zzp’ers in de zorg aan het werk te houden

Klik hier voor het volledige artikel.Risicomanagement vraagt actief toezicht

De risico’s voor zorginstellingen nemen toe als gevolg van de vele systeemveranderingen. Voor het
verkrijgen van een krediet bij een bank bijvoorbeeld moeten zij aan steeds strengere eisen voldoen. Als
gevolg daarvan verandert de rol van de toezichthouder. Hij moet zijn positie herijken: waar ligt mijn
focus, competentie en verantwoordelijkheid. Van hem wordt een actieve en kritische houding verwacht.

Klik hier voor het volledige artikel.Maandbericht april: Kunnen we met complexiteit omgaan?

‘Handel altijd zo, dat het aantal opties groter wordt’(Malik)

Instellingen worden juist steeds meer geconfronteerd met complexiteit en veranderingen. De context van zorginstellingen stelt eisen die op zijn minst diffuus zijn:

Voortbestaan zorginstelling staat op het spel

Als het voortbestaan van de zorginstelling in het geding is, blijkt vaak dat onder zware externe druk de raad van toezicht in een beslissende rol terecht dreigt te komen. Niet alleen staat dan het bestaan van de zorginstelling (cliënten/medewerkers) op het spel, maar ook het eigen bestaan als toezichthouder in financiële (secundaire aansprakelijkheidsstelling) en in morele zin (onafhankelijke oordeelsvorming) ligt onder vuur. Regelgeving schiet tekort bij de dilemma’s die interne toezichthouders onder die omstandigheden ervaren.

Klik hier voor het volledige artikel.Maandbericht februari : Kun je innovatie organiseren?

Wat bepaalt het voortbestaan van een organisatie?: snelheid van samenwerken, klantbediening en innovatie(Lanting). Innovatie  is niet gericht op het zorg dragen van uitvindingen, maar op het realiseren van verandering (DeBruyne). Een innovatieve organisatie kenmerkt zich volgens Lanting door:

 • Kennis klotst over de plinten: samenwerken en kennis delen
 • Juiste focus: bepaalt door cultuur en leiderschap
 • Slimme beïnvloeding:  meerwaarde voor kennisontwikkeling is bepalend voor de status van een afzender
 • Intelligente feedback: wat gaat goed en wat niet
 • Klein is slim: kleine vaste kern, met daarom heen een (virtueel) netwerk van professionals
 • Maak werk leuk

Continue reading “Maandbericht februari : Kun je innovatie organiseren?”