Paper trail als toegevoegde waarde in toezichtsproces

De maatschappij vraagt van organisaties die werken met collectieve middelen meer transparantie. De governance-incidenten bij Philadelphia, Vestia, Amarantis en Woningstichting Servatius hebben voeding gegeven aan de roep om aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. In dit artikel gaan we in op de wettelijke kaders voor die aansprakelijkheid, de toetsingsgronden, de consequenties voor het documenteren van besluitvormingsprocessen en hoe de formele verantwoording kan bijdragen aan de kwaliteit van besluitvorming.

Klik hier voor het volledige artikel.


Maandbericht januari : hoe kun je je onderscheiden?

‘Twee consultants van twee bureaus lopen door de dierentuin van Emmen. Plotseling zien ze dat een tijger uit het hok is ontsnapt. Eén consultant gaat zitten, pakt zijn rugzak en haalt er snel een paar hardloopschoenen uit… De andere consultant zegt: dat heeft geen enkele zin; een tijger is veel sneller. Het antwoord is: ‘ik hoef niet harder te lopen dan de tijger; ik moet harder lopen dan jij’(Trott)

“Je kunt niet alles zijn voor iedereen” is een uitspraak van Michael Porter die vaak wordt aangehaald als het gaat om strategische keuzes van organisaties. Voor zorginstellingen is deze uitspraak buitengewoon relevant. Voor de positionering en profilering van een zorginstelling is focussen een absolute vereiste. Alleen dan krijgt de organisatie een eigen herkenbaar identiteit. Het op afstand houden van marketingprincipes bij professionals is geen verstandige strategie. Juist het benadrukken van de identiteit en het betrekken van professionals en cliënten vergroot de samenhang en saamhorigheid (community).

Waar gaat het bij strategische marketing om? 

  1. Legitimeringsvraag: mag ik er zijn; wat is mijn meerwaarde, bestaanrecht?
  2. Positioneringsvraag: hoe verwerf/creëer ik een houdbare positie te midden van anderen? → hoe creëer ik  duurzaam onderscheidend vermogen
  3. Profileringsvraag: hoe zorg ik voor herkenning en erkenning? →Identiteit en imago 

Een visie moet cliënten overtuigen in plaats van overhalen (Geursen). De  wijze van werken dient georganiseerd te worden rond het probleem van cliënten. De kernwaarden vormen het fundament voor het besluitvormingsproces en bepalen hoe management, professionals en cliënten met elkaar om gaan. 

Continue reading “Maandbericht januari : hoe kun je je onderscheiden?”

Hoe versterk je innovatie?

Augustus 2013

Binnen de zorg gaat het er  regelmatig om duizend bloemen te laten bloeien. In combinatie met zorg verwijst het beeld naar diversiteit als gevolg van beoogde differentiatie, innovatie en maatschappelijk ondernemen. Er is dus behoefte aan een breed palet aan spelers en activiteiten, elk met een eigen karakter en specifieke uitstraling: hoe dat je dat?

Continue reading “Hoe versterk je innovatie?”

Informatie als stuurinstrument

Het onderzoeksrapport van VWS over het faillissement van stichting Zonnehuizen bevat een reconstructie van de teloorgang. Een van de redenen dat de banken geen extra krediet meer wilden verstrekken, was dat de raad van toezicht naar hun idee onvoldoende heeft voldaan aan de gemaakte afspraken over het aanleveren van voortgangsinformatie. Een leermoment voor meer raden van toezicht? In ieder geval mede aanleiding tot dit artikel.

Klik hier voor het volledige artikel

Heeft organisatie advisering zin? Alleen als je een verhaal hebt.

Maandbericht Virtuoos BV maart 2013

Waarom handelen mensen?  Wat ze willen is continuïteit. Helaas zijn organisaties aan zichzelf verplicht om via veranderingen continuïteit te realiseren. Hier ontstaat spanning. Er bestaat ontzettend veel literatuur over hoe je veranderingen zou moeten realiseren. Er bestaat echter weinig zekerheid wat een adequate aanpak is. Binnen de organisatieadvisering is geen sluitende ‘body of knowledge’. Doen we dan maar wat of valt dat mee?

Het blijkt dat de meeste veranderprocessen mislukken.  Er is sprake van nieuwe modellen, instrumenten, visies etc. Na een bepaalde periode wordt met een nieuw model gewerkt. Steeds blijkt dat de effectiviteit van de gekozen benadering onvoldoende was om de eigen doelstellingen te realiseren. Dit  veroorzaakt doordat de aanpak te weinig rekening houdt met de complexiteit van veranderprocessen en de beperking van veranderinstrumenten.

Continue reading “Heeft organisatie advisering zin? Alleen als je een verhaal hebt.”

Variëteit steeds belangrijker voor zorgaanbieders

Maandbericht Virtuoos BV januari 2013

(samen met Arjen Jeninga, partner van CC Zorgadviseurs)

Met de komst van wijkgericht werken en meer aandacht voor de individuele hulpvraag zullen zorgaanbieders hun aanbod meer flexibel dan nu moeten organiseren. De variëteit in de vraag neemt immers toe. En volgens de cybernetische systeemtheorie kun je variëteit in de vraag alleen maar opvangen door variëteit in het aanbod. En daarmee zijn zorgprofessionals aan zet. Zij kunnen immers die variëteit in wat de organisatie te bieden heeft realiseren. Het hoe is volgens professionele standaarden bepaald.

Continue reading “Variëteit steeds belangrijker voor zorgaanbieders”

Toezichthouden vanuit de eigen identiteit

Van het intern toezicht wordt steeds meer verwacht. Dit heeft gevolgen voor de taak- en rolvervulling van de Raad van Toezicht. In de belangenbeoordeling van de verschillende stakeholders heeft het intern toezicht een toetssteen nodig om koers te houden. De sleutel ligt in het gedeeld belang van toezicht en bestuur: de maatschappelijke taak van de zorgorganisatie.

Klik hier voor het volledige artikel