Marktpropositie Domez

Ontwikkeling platform woonbestand ouderen

De afgelopen periode heeft  Virtuoos BV met Domez BV een marktpropositie ontwikkeld gericht op de inrichting van een webplatform waarin vanuit inzicht in het woonbestand voor ouderen in Nederland (landelijk, provinciaal; gemeentelijk) het mogelijk is:

  • Inzicht te geven in alle levensloopbestendige en aangepaste woonvoorzieningen: beschermd wonen, volkshuisvesting, privaat
  • Inzicht te geven in zorginfrastructuur (inclusief relevante omgevingsfactoren)
  • Aanbod van woonservice arrangementen (partnership)in beeld te brengen
  • Zoekprofielen (woonwens; inkomen; zorgvraag; zelfredzaamheid)op te stellen

Continue reading “Marktpropositie Domez”

Hoe gaan we om met de druk als gevolg van veranderingen in de ouderenzorg?

Maandbericht Virtuoos BV december

Het begint met te kijken naar het waarom en niet alleen wat is er aan de hand?  Waar komt de herinrichting van de ouderenzorg (afbouw AWBZ, ombouw WMO, ombouw Zorgverzekeringswet) vandaan?  Gaat het alleen om kostenbeheersing of ligt er ook een (mens) visie onder? En wat betekent dat dan weer voor mijn strategie? Geeft veranderen energie of werkt het juist verlammend? Wat verandert er echt?

Continue reading “Hoe gaan we om met de druk als gevolg van veranderingen in de ouderenzorg?”

Een lokaal managementmodel voor transitiemanagement: het belang van denken in klantprocessen

Maandbericht Virtuoos BV november

Waarom constateert het kabinet dat de structuur van de huidige sociale zekerheidsstelsel en ouderenzorg onvoldoende aansluiting bij ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving? Een belangrijke reden is dat het theoretische klantbeeld niet overeenkomst met de uitvoeringspraktijk. Een andere reden is dat de huidige financieringsgrondslagen het realiseren van afgesproken doelstellingen belemmert.

Continue reading “Een lokaal managementmodel voor transitiemanagement: het belang van denken in klantprocessen”

Succesregels voor veranderingen in de ouderenzorg

Maandbericht Virtuoos BV Oktober

‘regulating better always means using more variety, more opportunities, a greater range of options’ (Fredmund Malik)

De ouderenzorg gaat een spannende tijd tegemoet. Eerdere plannen t.a.v. de AWBZ gaan nu (uiteindelijk) vorm krijgen. Gemeenten (met een nieuwe schaalgrootte) worden verantwoordelijk voor activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. De extramurale verpleging gaat naar de Zorgverzekeringswet.  De eerder gepresenteerde ‘Agenda voor de zorg’  schetst een perspectief van meer samenhang tussen care, cure en welzijn. De strategische context voor VVT instellingen  krijgt te maken met een behoefte aan een paradigmashift.

Continue reading “Succesregels voor veranderingen in de ouderenzorg”