Hoe gaan we om met de druk als gevolg van veranderingen in de ouderenzorg?

Maandbericht Virtuoos BV december

Het begint met te kijken naar het waarom en niet alleen wat is er aan de hand?  Waar komt de herinrichting van de ouderenzorg (afbouw AWBZ, ombouw WMO, ombouw Zorgverzekeringswet) vandaan?  Gaat het alleen om kostenbeheersing of ligt er ook een (mens) visie onder? En wat betekent dat dan weer voor mijn strategie? Geeft veranderen energie of werkt het juist verlammend? Wat verandert er echt?

Laten we eens kijken: het begint met wat een strategie is. Een definitie: het ontwikkelen en inzetten van alle mogelijkheden van een organisatie bij het levensvatbaar houden ervan. (Hermann Simon, Think, 2009). Onderdelen van strategieontwikkeling zijn:

  • Weten wat je wilt
  • Weten wat je niet wilt
  • Iets nieuws creëren
  • Externe kansen en interne competenties integreren
  • Volhouden
  • Het betreft  alle aspecten van de organisatie

Strategieontwikkeling in de ouderenzorg betreft gaat er steeds meer om dat cliënten het verschil gaan uitmaken (Wim de Ridder, De strategische revolutie, 2012). Het gaat hierbij om principes als open innovatie, betrekken van vrijwilligers en  inrichten van interactieve platforms (vraag en aanbod huishoudelijke hulp).

Een voorbeeld. Informatie en communicatie vormt een goede basis voor gedragsverandering. Vanuit een breed klantperspectief start het met inzicht in de (beleefde) problematiek en de bijdrage die iemand zelf levert om tot oplossingen te komen. Vanuit de organisaties gedacht gaat het dan om de inrichting van een toegang die (gedrags)informatie oplevert. Als voorbeeld kun je aan banken denken: veel functies die vroeger door medewerkers achter het loket plaats vonden, worden nu door klanten zelfstandig thuis verricht. Deze manier van denken kan ook op de zorg worden toegepast.

Het denken vanuit technologie dwingt mensen in een keurslijf(systeem) waardoor een deel van de beschikbare informatie niet naar voren komt. Het denken vanuit cliënten maakt gedragsinformatie mogelijk die veel meer fluïde (maatwerk) is. De in te richten informatiehuishouding faciliteert dit proces. Tevens wordt er zorg voor gedragen dat (relevante) informatie in de keten van verschillende organisaties beschikbaar komt: de informatie wordt rijker.

Het geschetste kader maakt een nieuwe inrichting mogelijk: uitvoering volgt cliëntperspectief (budget). Door in te zoomen op de context van cliënten ( drijfveren; competenties; leefsysteem;  zorg- en arbeidsmarktsysteem; woonomgeving) komt er aandacht voor een actieve (activerende) cliënt. Het beleids(informatie)systeem dient opnieuw gedefinieerd te worden.