Marktpropositie Domez

Ontwikkeling platform woonbestand ouderen

De afgelopen periode heeft  Virtuoos BV met Domez BV een marktpropositie ontwikkeld gericht op de inrichting van een webplatform waarin vanuit inzicht in het woonbestand voor ouderen in Nederland (landelijk, provinciaal; gemeentelijk) het mogelijk is:

  • Inzicht te geven in alle levensloopbestendige en aangepaste woonvoorzieningen: beschermd wonen, volkshuisvesting, privaat
  • Inzicht te geven in zorginfrastructuur (inclusief relevante omgevingsfactoren)
  • Aanbod van woonservice arrangementen (partnership)in beeld te brengen
  • Zoekprofielen (woonwens; inkomen; zorgvraag; zelfredzaamheid)op te stellen

Aanleiding voor het platform is de hervorming van de ouderenzorg (onder meer  scheiden  van wonen en zorg).  Burgers met een (complexe) zorgvraag hebben behoefte aan een woonomgeving die bij hun (inkomen) en bij de mogelijkheden in de WMO en AWBZ past. Kern van het beleid is dat langdurige zorg (en welzijn) wordt getransformeerd naar meer zorg in de buurt: maximale aansluiting bij wat mensen nodig hebben en meer financiering uit eigen middelen

De platformfunctie maakt het voor alle ouderen mogelijk zelf invulling te geven aan de (eigen) woonsituatie. Domez kan faciliteren in het verkrijgen van de woning. Daarnaast wordt bemiddeld bij mogelijke gewenste aanpassingen en hulpmiddelen (partnership). Het platform biedt niet alleen inzicht in de woonfunctie maar geeft ook inzicht in de zorginfrastructuur en de sociaal-culturele infrastructuur in de omgeving van de woning.

Klik hier om de flyer in pdf te downloaden.