Toch ZZP-ers in de zorg

Wel of geen zzp’ers in de zorg. Het vraagstuk blijft in beweging en is nog altijd niet in rustiger vaarwater
terechtgekomen. Recent werden bijvoorbeeld zelfstandigen in de terminale thuiszorg niet langer door de
Belastingdienst geaccepteerd als ondernemer. Bemiddelingsbureaus kregen al eerder hun congé. Nieuwe
initiatieven proberen alle klippen te omzeilen en toch zzp’ers in de zorg aan het werk te houden

Klik hier voor het volledige artikel.Risicomanagement vraagt actief toezicht

De risico’s voor zorginstellingen nemen toe als gevolg van de vele systeemveranderingen. Voor het
verkrijgen van een krediet bij een bank bijvoorbeeld moeten zij aan steeds strengere eisen voldoen. Als
gevolg daarvan verandert de rol van de toezichthouder. Hij moet zijn positie herijken: waar ligt mijn
focus, competentie en verantwoordelijkheid. Van hem wordt een actieve en kritische houding verwacht.

Klik hier voor het volledige artikel.Maandbericht april: Kunnen we met complexiteit omgaan?

‘Handel altijd zo, dat het aantal opties groter wordt’(Malik)

Instellingen worden juist steeds meer geconfronteerd met complexiteit en veranderingen. De context van zorginstellingen stelt eisen die op zijn minst diffuus zijn:

Voortbestaan zorginstelling staat op het spel

Als het voortbestaan van de zorginstelling in het geding is, blijkt vaak dat onder zware externe druk de raad van toezicht in een beslissende rol terecht dreigt te komen. Niet alleen staat dan het bestaan van de zorginstelling (cliënten/medewerkers) op het spel, maar ook het eigen bestaan als toezichthouder in financiële (secundaire aansprakelijkheidsstelling) en in morele zin (onafhankelijke oordeelsvorming) ligt onder vuur. Regelgeving schiet tekort bij de dilemma’s die interne toezichthouders onder die omstandigheden ervaren.

Klik hier voor het volledige artikel.Maandbericht februari : Kun je innovatie organiseren?

Wat bepaalt het voortbestaan van een organisatie?: snelheid van samenwerken, klantbediening en innovatie(Lanting). Innovatie  is niet gericht op het zorg dragen van uitvindingen, maar op het realiseren van verandering (DeBruyne). Een innovatieve organisatie kenmerkt zich volgens Lanting door:

  • Kennis klotst over de plinten: samenwerken en kennis delen
  • Juiste focus: bepaalt door cultuur en leiderschap
  • Slimme beïnvloeding:  meerwaarde voor kennisontwikkeling is bepalend voor de status van een afzender
  • Intelligente feedback: wat gaat goed en wat niet
  • Klein is slim: kleine vaste kern, met daarom heen een (virtueel) netwerk van professionals
  • Maak werk leuk

Continue reading “Maandbericht februari : Kun je innovatie organiseren?”

Paper trail als toegevoegde waarde in toezichtsproces

De maatschappij vraagt van organisaties die werken met collectieve middelen meer transparantie. De governance-incidenten bij Philadelphia, Vestia, Amarantis en Woningstichting Servatius hebben voeding gegeven aan de roep om aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. In dit artikel gaan we in op de wettelijke kaders voor die aansprakelijkheid, de toetsingsgronden, de consequenties voor het documenteren van besluitvormingsprocessen en hoe de formele verantwoording kan bijdragen aan de kwaliteit van besluitvorming.

Klik hier voor het volledige artikel.


Maandbericht januari : hoe kun je je onderscheiden?

‘Twee consultants van twee bureaus lopen door de dierentuin van Emmen. Plotseling zien ze dat een tijger uit het hok is ontsnapt. Eén consultant gaat zitten, pakt zijn rugzak en haalt er snel een paar hardloopschoenen uit… De andere consultant zegt: dat heeft geen enkele zin; een tijger is veel sneller. Het antwoord is: ‘ik hoef niet harder te lopen dan de tijger; ik moet harder lopen dan jij’(Trott)

“Je kunt niet alles zijn voor iedereen” is een uitspraak van Michael Porter die vaak wordt aangehaald als het gaat om strategische keuzes van organisaties. Voor zorginstellingen is deze uitspraak buitengewoon relevant. Voor de positionering en profilering van een zorginstelling is focussen een absolute vereiste. Alleen dan krijgt de organisatie een eigen herkenbaar identiteit. Het op afstand houden van marketingprincipes bij professionals is geen verstandige strategie. Juist het benadrukken van de identiteit en het betrekken van professionals en cliënten vergroot de samenhang en saamhorigheid (community).

Waar gaat het bij strategische marketing om? 

  1. Legitimeringsvraag: mag ik er zijn; wat is mijn meerwaarde, bestaanrecht?
  2. Positioneringsvraag: hoe verwerf/creëer ik een houdbare positie te midden van anderen? → hoe creëer ik  duurzaam onderscheidend vermogen
  3. Profileringsvraag: hoe zorg ik voor herkenning en erkenning? →Identiteit en imago 

Een visie moet cliënten overtuigen in plaats van overhalen (Geursen). De  wijze van werken dient georganiseerd te worden rond het probleem van cliënten. De kernwaarden vormen het fundament voor het besluitvormingsproces en bepalen hoe management, professionals en cliënten met elkaar om gaan. 

Continue reading “Maandbericht januari : hoe kun je je onderscheiden?”

Hoe versterk je innovatie?

Augustus 2013

Binnen de zorg gaat het er  regelmatig om duizend bloemen te laten bloeien. In combinatie met zorg verwijst het beeld naar diversiteit als gevolg van beoogde differentiatie, innovatie en maatschappelijk ondernemen. Er is dus behoefte aan een breed palet aan spelers en activiteiten, elk met een eigen karakter en specifieke uitstraling: hoe dat je dat?

Continue reading “Hoe versterk je innovatie?”

Informatie als stuurinstrument

Het onderzoeksrapport van VWS over het faillissement van stichting Zonnehuizen bevat een reconstructie van de teloorgang. Een van de redenen dat de banken geen extra krediet meer wilden verstrekken, was dat de raad van toezicht naar hun idee onvoldoende heeft voldaan aan de gemaakte afspraken over het aanleveren van voortgangsinformatie. Een leermoment voor meer raden van toezicht? In ieder geval mede aanleiding tot dit artikel.

Klik hier voor het volledige artikel