Heeft organisatie advisering zin? Alleen als je een verhaal hebt.

Maandbericht Virtuoos BV maart 2013

Waarom handelen mensen?  Wat ze willen is continuïteit. Helaas zijn organisaties aan zichzelf verplicht om via veranderingen continuïteit te realiseren. Hier ontstaat spanning. Er bestaat ontzettend veel literatuur over hoe je veranderingen zou moeten realiseren. Er bestaat echter weinig zekerheid wat een adequate aanpak is. Binnen de organisatieadvisering is geen sluitende ‘body of knowledge’. Doen we dan maar wat of valt dat mee?

Het blijkt dat de meeste veranderprocessen mislukken.  Er is sprake van nieuwe modellen, instrumenten, visies etc. Na een bepaalde periode wordt met een nieuw model gewerkt. Steeds blijkt dat de effectiviteit van de gekozen benadering onvoldoende was om de eigen doelstellingen te realiseren. Dit  veroorzaakt doordat de aanpak te weinig rekening houdt met de complexiteit van veranderprocessen en de beperking van veranderinstrumenten.

Continue reading “Heeft organisatie advisering zin? Alleen als je een verhaal hebt.”

Variëteit steeds belangrijker voor zorgaanbieders

Maandbericht Virtuoos BV januari 2013

(samen met Arjen Jeninga, partner van CC Zorgadviseurs)

Met de komst van wijkgericht werken en meer aandacht voor de individuele hulpvraag zullen zorgaanbieders hun aanbod meer flexibel dan nu moeten organiseren. De variëteit in de vraag neemt immers toe. En volgens de cybernetische systeemtheorie kun je variëteit in de vraag alleen maar opvangen door variëteit in het aanbod. En daarmee zijn zorgprofessionals aan zet. Zij kunnen immers die variëteit in wat de organisatie te bieden heeft realiseren. Het hoe is volgens professionele standaarden bepaald.

Continue reading “Variëteit steeds belangrijker voor zorgaanbieders”

Toezichthouden vanuit de eigen identiteit

Van het intern toezicht wordt steeds meer verwacht. Dit heeft gevolgen voor de taak- en rolvervulling van de Raad van Toezicht. In de belangenbeoordeling van de verschillende stakeholders heeft het intern toezicht een toetssteen nodig om koers te houden. De sleutel ligt in het gedeeld belang van toezicht en bestuur: de maatschappelijke taak van de zorgorganisatie.

Klik hier voor het volledige artikel

Marktpropositie Domez

Ontwikkeling platform woonbestand ouderen

De afgelopen periode heeft  Virtuoos BV met Domez BV een marktpropositie ontwikkeld gericht op de inrichting van een webplatform waarin vanuit inzicht in het woonbestand voor ouderen in Nederland (landelijk, provinciaal; gemeentelijk) het mogelijk is:

  • Inzicht te geven in alle levensloopbestendige en aangepaste woonvoorzieningen: beschermd wonen, volkshuisvesting, privaat
  • Inzicht te geven in zorginfrastructuur (inclusief relevante omgevingsfactoren)
  • Aanbod van woonservice arrangementen (partnership)in beeld te brengen
  • Zoekprofielen (woonwens; inkomen; zorgvraag; zelfredzaamheid)op te stellen

Continue reading “Marktpropositie Domez”

Hoe gaan we om met de druk als gevolg van veranderingen in de ouderenzorg?

Maandbericht Virtuoos BV december

Het begint met te kijken naar het waarom en niet alleen wat is er aan de hand?  Waar komt de herinrichting van de ouderenzorg (afbouw AWBZ, ombouw WMO, ombouw Zorgverzekeringswet) vandaan?  Gaat het alleen om kostenbeheersing of ligt er ook een (mens) visie onder? En wat betekent dat dan weer voor mijn strategie? Geeft veranderen energie of werkt het juist verlammend? Wat verandert er echt?

Continue reading “Hoe gaan we om met de druk als gevolg van veranderingen in de ouderenzorg?”

Een lokaal managementmodel voor transitiemanagement: het belang van denken in klantprocessen

Maandbericht Virtuoos BV november

Waarom constateert het kabinet dat de structuur van de huidige sociale zekerheidsstelsel en ouderenzorg onvoldoende aansluiting bij ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving? Een belangrijke reden is dat het theoretische klantbeeld niet overeenkomst met de uitvoeringspraktijk. Een andere reden is dat de huidige financieringsgrondslagen het realiseren van afgesproken doelstellingen belemmert.

Continue reading “Een lokaal managementmodel voor transitiemanagement: het belang van denken in klantprocessen”

Logistieke verbeteringen in de WMO

Gemeenten hebben steeds meer behoefte de aansturing van welzijns- (WMO) activiteiten te vergroten. Op  het welzijnsterrein is sprake van een drietal decentralisatieoperaties: inrichting wet werken naar vermogen (bij elkaar brengen van Wwb, WIJ, Wajong, WSW); uitwerking consequenties functie begeleiding naar de WMO (verdubbeling budget); onderbrenging jeugdzorg onder gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Continue reading “Logistieke verbeteringen in de WMO”