Succesregels voor veranderingen in de ouderenzorg

Maandbericht Virtuoos BV Oktober

‘regulating better always means using more variety, more opportunities, a greater range of options’ (Fredmund Malik)

De ouderenzorg gaat een spannende tijd tegemoet. Eerdere plannen t.a.v. de AWBZ gaan nu (uiteindelijk) vorm krijgen. Gemeenten (met een nieuwe schaalgrootte) worden verantwoordelijk voor activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. De extramurale verpleging gaat naar de Zorgverzekeringswet.  De eerder gepresenteerde ‘Agenda voor de zorg’  schetst een perspectief van meer samenhang tussen care, cure en welzijn. De strategische context voor VVT instellingen  krijgt te maken met een behoefte aan een paradigmashift.

Continue reading “Succesregels voor veranderingen in de ouderenzorg”

Waarom management belangrijk is

De professionalisering van en in de gezondheidszorg maakt nadenken over de kwaliteit van het besturen steeds belangrijker. De ervaring leert dat Raden van Toezicht zich veelal richten op de financiële controle en (goedkeuring) van het strategisch beleid. Daarbij wordt gezocht naar een balans tussen het adviseren en het beoordelen van Raden van Bestuur.

Download hier het volledige artikel.

De betekenis van HKZ certificering voor de bedrijfsvoering van zorginstellingen

In dit artikel willen we laten zien hoe de verbinding tussen certificering en bedrijfsvoering de positie van zorginstellingen versterkt. Juist omdat de kern van HKZ certificering procesbeschrijvingen zijn is het de aanpak die tot verbetering van de bedrijfsvoering kan leiden. Centraal staat een helder beeld van de verschillende implementatiefasen van een certificeringstraject.

Download hier het volledige artikel.